ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 10637672791044-220935https://sites.google.com/koratedu.info/korat1/สพป.นครราชสีมา เขต 1636เพชรมาตุคลาหัวทะเลเมืองนครราชสีมา30000
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายดำเนิน เพียรค้าผอ.สพป.สระบุรี เขต 1081 9662322044416997http://www.korat4.go.thสพป.นครราชสีมา เขต 4345 หมู่ที่ 5มิตรภาพลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมา30340
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายศุภพงษา จันทรรังษ์http://www.korat5.go.th/ด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา30210
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
8.มัธยมศึกษานครราชสีมา นายสมเกียรติ ชิดไธสงhttps://spmkorat.go.th/กรุงเทพมหานคร
9.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
10.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
11.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
12.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายชวลิต เจนเจริญ-044689050044-689050www.buriram4.go.thสพป.บุรีรัมย์ เขต 4--พุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์31120
13.มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
14.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายฉลาด สาโยธา-0833689512-http://www.surinarea1.go.th/srn1348หมู่ที่ 20สุรินทร์ - ปราสาทนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์32000
15.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
16.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 20862656109044552347srn3.go.thโชคชัย-เดชอุดมกังแอนปราสาทสุรินทร์32140
17.มัธยมศึกษาสุรินทร์
18.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา0817189618045612681www.sisaket1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1360 หมู่ 5รัตนวงษาหนองครกเมืองศรีสะเกษ33000
19.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
20.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม045671259046671333698หนองฉลองขุขันธ์ศรีสะเกษ33140
21.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายสุภชัย ปุริสายรองผู้บริหารการศึกษา0-4581-05600-4581-0561ssk4.go.th3กันทรลักษ์ - ศรีสะเกษกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ33110
22.มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
23.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายถาวร คูณิรัตน์0864652532045242320http://www.ubn1.go.th199สุรศักดิ์ในเมืองเมืองอุบลราชธานีกรุงเทพมหานคร34000
24.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายจรัญ หวานคำ045 482410045 481210www.ubon2-ed.go.thตำบลขุหลุ301 หมู่ที่ 5ตระการ-พนาตำบลขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี34130
25.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
26.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
27.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
28.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
29.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
30.ประถมศึกษายโสธร เขต 2
31.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
32.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
33.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา044056385044056387https://www3.chaiyaphum3.go.th/สพป.ชัยภูมิ เขต 31ชัยภูมิ-สีคิ้วหนองบัวใหญ่จัตุรัสชัยภูมิ36130
34.มัธยมศึกษาชัยภูมิ
35.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
36.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
37.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
38.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
39.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
40.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
41.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
42.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
43.มัธยมศึกษาขอนแก่น
44.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
45.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
46.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
47.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
48.มัธยมศึกษาอุดรธานี
49.ประถมศึกษาเลย เขต 1
50.ประถมศึกษาเลย เขต 2
51.ประถมศึกษาเลย เขต 3
52.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
53.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
54.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
55.มัธยมศึกษาหนองคาย
56.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
57.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
58.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
59.มัธยมศึกษามหาสารคาม
60.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
61.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
62.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
63.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
64.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
65.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
66.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
67.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
68.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
69.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
70.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
71.มัธยมศึกษาสกลนคร
72.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
73.ประถมศึกษานครพนม เขต 2
74.มัธยมศึกษานครพนม
75.ประถมศึกษามุกดาหาร
76.มัธยมศึกษามุกดาหาร